Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

Belgian Warmblood - BWP vzw

Waversebaan 99

3050 Oud-Heverlee

016/479.980

www.belgian-warmblood.cominfo@belgian-warmblood.com

0410.346.424

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Belgian Warmblood - BWP vzw met maatschappelijke zetel te Oud-Heverlee, BTW NUMMER 0410.346.424, REKENINGNUMMER BE40736403684863 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Belgian Warmblood - BWP vzw moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Belgian Warmblood - BWP vzw aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto’s zijn informatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Belgian Warmblood - BWP vzw niet. Belgian Warmblood - BWP vzw is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Belgian Warmblood - BWP vzw is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Belgian Warmblood - BWP vzw. Belgian Warmblood - BWP vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Er kunnen artikelen besteld worden in de webshop door deze te kiezen en in het winkelmandje te deponeren. De Klant kan op elk moment kiezen om verder te winkelen of om af te rekenen. Zolang er niet afgerekend is kan de bestelling gewijzigd worden.

 

Na betaling ontvangt de Klant steeds een bevestigingsmail.

 

Belgian Warmblood - BWP vzw is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij die Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na ontvangst van de betaling wordt het pakket klaargemaakt en verzonden. Meestal zal dit binnen de 14 dagen thuis bezorgd worden (Nederland 20 dagen). Is het bestelde product niet voorradig dan wordt de Klant daar via mail over geïnformeerd en kan de Klant opteren ofwel voor terugbetaling ofwel om te wachten tot het artikel opnieuw voorradig is.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Voor andere bestemmingen na te vragen via e-mail.

De levering gebeurt door BPost, waarbij kan gekozen worden voor LEVERINGSMOGELIJKHEDEN. De verzendingskost kan variëren in functie van de tarieven van BPost.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Belgian Warmblood - BWP vzw.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Belgian Warmblood - BWP vzw.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Belgian Warmblood - BWP vzw. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht geldig uit te oefenen, moet de Klant Belgian Warmblood - BWP vzw door middel van een ondubbelzinnige verklaring via info@belgian-warmblood.com op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Belgian Warmblood - BWP vzw heeft meegedeeld, overhandigen te Waversebaan 99 – 3050 Oud-Heverlee.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, onbeschadigd en voorzien van alle labels, kunnen alsdusdanig worden teruggenomen. Bij de zending dient het volledig ingevulde retourformulier mee te sturen.

Dit is te vinden op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Belgian Warmblood - BWP vzw alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Belgian Warmblood - BWP vzw op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Belgian Warmblood - BWP vzw wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Belgian Warmblood - BWP vzw betaalt de Klant onmiddellijk op de door de klant opgegeven rekening terug, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Klantendienst

De klantendienst van Belgian Warmblood - BWP vzw is bereikbaar op het telefoonnummer 016/479.980, via e-mail op info@belgian-warmblood.com. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 8: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Belgian Warmblood - BWP vzw, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van bestellingen via de webshop. Wij behandelen deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Belgian Warmblood - BWP vzw – Waversebaan 99 – 3050 Oud-Heverlee, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing kan de Klant zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Belgian Warmblood - BWP vzw – Waversebaan 99 – 3050 Oud-Heverlee.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Belgian Warmblood - BWP vzw heeft dus geen toegang tot zijn paswoord.

Belgian Warmblood - BWP vzw houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de Klant vragen heeft over deze privacy statement, kan de Klant ons contacteren op info@belgian-warmblood.com.

Artikel 9: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Belgian Warmblood - BWP vzw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.