Reglement

 

Reglement betreffende de verplichte keuring van de dekhengsten CpB

1. Omschrijving

Om weerhouden te blijven voor de dekdienst van het komende seizoen, dienen de dekhengsten deel te nemen aan de “jaarlijkse keuring van dekhengsten CpB” en er goedgekeurd te worden door de Hengstenkeuringscommissie CpB. De keuring vindt plaats in het najaar, gelijktijdig met de Nationale prijskamp voor de Connemara pony België.

 

Aan een bepaalde categorie dekhengsten kan vrijstelling verleend worden. Zij kunnen goedgekeurd worden zonder dat ze aanwezig moeten zijn op de jaarlijkse keuring.

 

Dekhengsten waarop de regeling van toepassing is, maar die, om welke reden dan ook, niet voorgesteld werden aan de Hengstenkeuringscommissie of waarvoor geen vrijstelling of uitstel bekomen werd, kunnen niet toegelaten worden voor de dekdienst van het komende seizoen. Deze hengsten worden nadien niet meer automatisch ingeschreven voor de hengstenkeuring. Om deze hengsten nadien terug in te schrijven voor de keuring van de dekhengsten CpB dient de persoon die genoteerd staat als verantwoordelijke voor de hengst een schriftelijke aanvraag op te sturen naar het secretariaat B.W.P.

2. Inschrijving

De dekhengsten worden automatisch ingeschreven voor de keuring. De hengstenhouder wordt hiervan verwittigd met een schrijven vanuit het secretariaat B.W.P. Dekhengsten die niet aan de keuring zullen deelnemen moeten schriftelijk afgemeld worden door de op het secretariaat van B.W.P. gekende hengstenhouder.

3. De keuring

 1. Algemene richtlijnen verband houdende met het geheel van de keuring
  • De dekhengsten dienen correct getoiletteerd voorgesteld te worden.
  • Commentaar aan de micro: enkel objectieve gegevens van de dekhengsten kunnen vermeld worden.
 2. Het verloop van de keuring
  • Hoe?
   • De dekhengsten moeten in stilstand, stap en draf aan de Hengstenkeuringscommissie gepresenteerd worden.
   • Afwijkingen op de manier van voorstellen kunnen door de jury toegestaan worden.
   • Aantreden gebeurt per leeftijd, in volgorde van vermelding in de cataloog.
  • Waar?
   • In een speciaal daartoe aangelegde ring aan de ruiterschool.

4. Uitstel van keuring

 • De dekhengsten die geen vrijstelling hebben, maar die omwille van overmacht niet aanwezig kunnen zijn op de jaarlijkse keuring van de dekhengsten, kunnen uitstel van keuring krijgen. Overmacht wordt aanvaard wanneer er een diergeneeskundig attest wordt afgeleverd dat de onmogelijkheid tot aanwezigheid staaft, of wanneer er bewijs geleverd wordt van de deelname aan een internationale wedstrijd.
 • De dekhengsten die uitstel bekomen hebben, dienen uiterlijk op 1 april van het betreffende dekseizoen aan de Hengstenkeuringscommissie te zijn voorgesteld. Organisatorische aspecten zijn vast te leggen door het comité voor de Connemarapony België.
 • De dekhengsten, waarvan uiterlijk op de dag van de keuring, bewijs geleverd wordt dat zij niet te verplaatsen zijn, zullen op de standplaats bezocht worden.

5. Vrijstelling

 • Dekhengsten die jonger dan 9 jaar waren op het moment van hun eerste goedkeurig, kunnen na drie maal goedgekeurd geweest te zijn, vrijgesteld worden van deelname aan de jaarlijkse keuring.
 • Dekhengsten die 9 jaar of ouder waren op het moment van hun eerste goedkeuring, kunnen vrijgesteld worden van deelname aan de jaarlijkse keuring na de eerste goedkeuring.
 • Een dekhengst die weg gaat bij de Connemarapony België behoudt de verworven anciënniteit.
  Bij terugkomst kan er vrijstelling aangevraagd worden na volbrenging van het resterende aantal goedkeuringen.
 • De vrijstelling moet elk jaar schriftelijk aangevraagd worden door de persoon die genoteerd staat als de verantwoordelijke voor de dekhengst. De aanvraag moet uiterlijk toekomen op de dag van de keuring

6. Resultaat

Zullen niet weerhouden blijven voor de dekdienst CpB van het komende seizoen, de dekhengsten die:

 • afwezig bleven zonder dat er voor hen een bewijs afgeleverd werd waardoor overmacht ingeroepen kan worden
 • in aanmerking komen voor een vrijstelling, maar afwezig bleven zonder geldige aanvraag ervan.

7. Cataloog

Er wordt een cataloog opgesteld waarin al de deelnemende dekhengsten opgenomen worden. De sortering is op basis van de leeftijd, te beginnen met de jongste.

8. Verantwoordelijkheden, taken, functies

 1. Comité voor de Connemarapony België:
  Het comité is verantwoordelijk voor het goede verloop van de keuring. Zij neemt alle beslissingen die garantie daartoe bieden.
 2. De voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, de verantwoordelijke dierenarts en de secretaris B.W.P.
  Deze personen zijn gehouden tot het, aan de ambtenaar belast met het toezicht, voorleggen van alle documenten en verslagen en het verschaffen van alle gevraagde inlichtingen met betrekking tot de keuring.
 3. De Hengstenkeuringscommissie
  De door de Minister van Middenstand en Landbouw benoemde Hengstenkeuringscommissie, beoordeelt de aan haar gepresenteerde dekhengsten.
 4. Toezicht
  De ambtenaar die belast is met het toezicht op de werking van B.W.P., controleert de naleving van het keuringsreglement. Hiertoe kan hij ambtshalve de deliberaties van de hengstenkeuringscommissie bijwonen waarbij hij let op het respecteren van het keuringsreglement.
 5. Medewerkers
  Voor de uitvoering van taken die verband houden met de organisatie en het verloop van het programma, kunnen medewerkers of diensten ingeschakeld worden. De in te vullen taken zijn opgesomd in bijlage.

Bijlage : TAKEN

 • EHBO Ringmeesters.
 • Terrein- en pistepersoneel.
 • Micro.
 • Veearts van dienst.
 • Hoefsmid.
 • Plaatselijk secretariaat.
 • Verdeling drank- en lunchbonnen.
 • Bediening van juryleden en medewerkers